Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kocku

Kierownictwo Urzędu

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tomasz Futera Stanowisko: Burmistrz
Telefon: 081 8591004
Email:
Obowiązki: Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy. 3. Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej. 4. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień. 5. Wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa i niniejszego regulaminu, aktów wykonawczych w stosunku do uchwał Rady, przepisów porządkujących wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu oraz aktów o charakterze instrukcyjnym, w tym: 1) wydawanie zarządzeń jako aktów wewnętrznego kierowania - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, itp., 2) wydawanie zarządzeń jako aktów organu wykonawczego Gminy. 6. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu: 1) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza, 2) występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika, 3) zatrudnianie i zwalnianie Sekretarza i pozostałych pracowników Urzędu. 7. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności, a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem. 8. Dokonywanie innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd jako pracodawcę. 9. Wykonywanie czynności z zakresu prawa wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 10. Ustalanie polityki kadrowej oraz płacowej w Urzędzie. 11. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Przewodniczącego Rady, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych. 12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 13. Przygotowywanie projektów uchwał Rady. 14. Organizowanie wykonania uchwał Rady oraz przedkładanie Radzie sprawozdania z wykonania uchwał Rady. 15. Przekazywanie uchwał podejmowanych przez Radę organom nadzoru – Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 16. Ogłaszanie uchwał budżetowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu Gminy. 17. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 18. Składanie oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem Gminy. 19. Realizacja zadań publicznych przewidzianych przepisami prawa. 20. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 21. Udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do podejmowania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza. 22. Udzielanie pełnomocnictw Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi do prowadzenia określonych spraw Gminy. 23. Prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Gminy. 24. Podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia Gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie. 25. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy. 26. Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu. 27. Wykonywanie zadań Szefa OC Gminy. 28. Planowanie oraz kontynuacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, bądź wystąpienia innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności. 29. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 30. Rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych mu pracowników Urzędu. 31. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza w przepisach szczególnych.
0 1
Maciej Tracz Stanowisko: Zastępca Burmistrza
Obowiązki: Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza, 2) zastępowanie Burmistrza podczas nieobecności w sprawach bieżących Gminy i Urzędu, 3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wyznaczonymi mu przez Burmistrza komórkami organizacyjnymi Urzędu, 4) w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy, 6) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza, 7) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, 8) rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych pracowników Urzędu, 9) uczestniczenie w sesjach Rady i w miarę potrzeb w pracach komisji Rady, 10) przygotowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu, jego zmian oraz kontrola realizacji jego postanowień, 11) organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z okresową oceną pracowników, 12) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych oraz przestrzegania innych tajemnic chronionych prawem, 13) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, 14) sprawowanie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie, w tym nad rzetelnym, terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw interesantów w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, 15) organizowanie i koordynowanie zadań dotyczących przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów i spisów, w tym wykonywanie zadań urzędnika wyborczego, które wynikają z przepisów szczególnych, 16) koordynowanie zadań obronnych i ochrony ludności wynikających ze szczególnych regulacji prawnych przez komórki organizacyjne Urzędu, 17) przygotowywanie projektów innych aktów prawnych o charakterze organizacyjnym, niezbędnych do funkcjonowania Urzędu i Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, 18) realizacja zadań oświatowych wynikających z pełnienia przez organy Gminy funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki oświatowe w zakresie dotyczącym: a) inicjowania tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji publicznych przedszkoli i szkół, b) ustalania sieci publicznych szkół, granic obwodów szkolnych oraz planu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach, c) organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, d) powierzania stanowiska dyrektora szkoły oraz odwoływania ze stanowiska dyrektora szkoły, 19) przygotowanie materiałów związanych z likwidacją szkół lub placówek publicznych oraz przyjmowanie dokumentacji likwidowanych placówek prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne, 20)współdziałanie z dyrektorami szkół oraz organem nadzoru pedagogicznego w zakresie projektowania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na dany rok szkolny oraz jego zmian, 21) przygotowywanie projektów regulaminów: wynagradzania określającego wysokość i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnych zestosunku pracy i innych (....), pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (.....) i pomocy zdrowotnej, itp., 22) przygotowywanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dyrektora Domu Kultury, 23) prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników, 24) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy (rozliczanie list obecności, rozliczanie wyjść prywatnych itp.) oraz ewidencjonowanie czasu pracy.
0 2
Paweł Guz Stanowisko: Skarbnik
Telefon: 081 8591004 w. 47
Obowiązki: Do zadań skarbnika w szczególności należy: 1) przygotowanie materiałów analitycznych, planistycznych i informacyjnych dotyczących projektu budżetu Gminy, 2) opracowanie projektu budżetu, 3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, 4) przygotowywanie informacji o przebiegu wykonywania budżetu i konieczności wprowadzenia w nim zmian, 5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Gminy na potrzeby organów Gminy, w tym rocznych/półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, zbiorczych bilansów rocznych i bilansów skonsolidowanych jednostek organizacyjnych Gminy, 6) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez komórki organizacyjne w zakresie przestrzegania przepisów finansowych o dyscyplinie finansów publicznych, 7) opracowywanie planu finansowego Urzędu Miejskiego, 8) organizowanie i nadzorowanie wykonywania wymaganych obowiązków w zakresie rachunkowości budżetu, w tym: a) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej (zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz innych wymienionych w ustawie o rachunkowości), b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, wykonywania budżetu oraz jego zmian (pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian, bieżącej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania), 9) składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych, 10) informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty dokumentów finansowych, 11) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przy jednoczesnym zawiadomieniu Burmistrza o wszelkich zaistniałych sytuacjach, które mogłyby tworzyć ryzyko powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 12) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy poprzez zapewnienie realizacji planów dochodów, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, kontrolowanie pod względem finansowym oświadczeń woli oraz w sprawach majątkowych Gminy, 13) lokowanie wolnych środków finansowych budżetu na rynku pieniężnym, 14) przygotowywanie wniosków o pożyczki i kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej wyłaniającej bank udzielający kredytu, 15) prognozowanie długu Gminy, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia oraz obsługa zadłużenia, 16) prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie udzielonych z budżetu Gminy dotacji, 17) prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową, w tym procedury wyboru banku finansującego, 18) realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza podjętych w zakresie ich kompetencji dotyczących budżetu, gospodarki finansowej i innych rodzących skutki finansowe, 19) współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie kontroli gospodarki finansowej Gminy, 20) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie. 3. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik uprawniony jest do wnioskowania w sprawach: zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległej mu komórki organizacyjnej Urzędu. 4. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę Referatu Finansów Publicznych, Podatków i Opłat. 1) przygotowanie materiałów analitycznych, planistycznych i informacyjnych dotyczących projektu budżetu Gminy, 2) opracowanie projektu budżetu, 3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, 4) przygotowywanie informacji o przebiegu wykonywania budżetu i konieczności wprowadzenia w nim zmian, 5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Gminy na potrzeby organów Gminy, w tym rocznych/półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, zbiorczych bilansów rocznych i bilansów skonsolidowanych jednostek organizacyjnych Gminy, 6) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez komórki organizacyjne w zakresie przestrzegania przepisów finansowych o dyscyplinie finansów publicznych, 7) opracowywanie planu finansowego Urzędu Miejskiego, 8) organizowanie i nadzorowanie wykonywania wymaganych obowiązków w zakresie rachunkowości budżetu, w tym: a) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej (zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz innych wymienionych w ustawie o rachunkowości), b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, wykonywania budżetu oraz jego zmian (pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian, bieżącej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania), 9) składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych, 10) informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty dokumentów finansowych, 11) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przy jednoczesnym zawiadomieniu Burmistrza o wszelkich zaistniałych sytuacjach, które mogłyby tworzyć ryzyko powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 12) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy poprzez zapewnienie realizacji planów dochodów, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, kontrolowanie pod względem finansowym oświadczeń woli oraz w sprawach majątkowych Gminy, 13) lokowanie wolnych środków finansowych budżetu na rynku pieniężnym, 14) przygotowywanie wniosków o pożyczki i kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej wyłaniającej bank udzielający kredytu, 15) prognozowanie długu Gminy, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia oraz obsługa zadłużenia, 16) prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie udzielonych z budżetu Gminy dotacji, 17) prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową, w tym procedury wyboru banku finansującego, 18) realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza podjętych w zakresie ich kompetencji dotyczących budżetu, gospodarki finansowej i innych rodzących skutki finansowe, 19) współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie kontroli gospodarki finansowej Gminy, 20) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie. 3. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik uprawniony jest do wnioskowania w sprawach: zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległej mu komórki organizacyjnej Urzędu. 4. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę Referatu Finansów Publicznych, Podatków i Opłat.
0 4